Monday, September 14, 2009

Pengenalan Kepada Jemaah Islam

MUQADDIMAH

• Penentangan di antara haq dan bathil tidak akan tamat
• Sifat kumpulan musuh adalah bersatu di antara kuffar (Ahzab)
• Individu Islam yang beriman, beramal soleh wajib dibentuk demi menentang musuh Allah dan Islam – (ada yang nampak dan ada yang tidak nampak)
• Dari individu Islam inilah pula disatukan menjadi sebuah jemaah yang mengandungi disiplin dan ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh Allah.

KEWAJIPAN BERJEMAAH DAN CIRI-CIRI HIZBULLAH

Berjemaah merupakan tuntutan dalam membina ‘sebaik-baik ummah’. Ummah adalah kelompok manusia dan bukan indivudu yang bergerak sendirian. Oleh itu menggabungkan diri ke dalam jemaah Islam adalah satu kewajipan sebagaimana sabda Baginda yang bermaksud:

“Sesungguhnya syaitan itu serigala kepada manusia seperti kambing juga. Dia menangkap mana-mana yang jauh dan terpencil, Maka janganlah kamu memencilkan diri dan hendaklah kamu berjemaah dan mencampuri orang ramai serta menghadiri masjid.”

Di antara rasional-rasional lain yang menguatkan kita untuk menyertai jemaah ialah :

• Menyatukan matlamat dan tindakan (ke arah wahdatul Fikr dan wahdatul Amal.)
• Menjana kekuatan melalui ukhwah yang terbentuk hasil keimanan terhadap Allah
• Menyelamatkan diri daripada terjerumus ke lembah kesesatan akibat tiada ‘At-Tawasu bi as Sabr wa taswasu bi-al Haq’
• Mengelakkan pembaziran tenaga, masa dan harta akibat tiada penyatuan dalam jemaah
• Mendapat keberkatan hasil daripada amalan yang disunnahkan oleh Rasullulah SAW.
• Bergerak secara bersendirian juga tidak mempunyai perancangan yang tersusun mantap akibat kseorangan tenaga untuk pengagihan tugas.


Banyak ayat Al-Quran, hadith, sirah dan athar sahabat yang menuntut kita berjemaah. Setelah mengamati kepentingan bergerak secara berjemaah maka timbullah persoalan jemaah bagaimana yang perlu digabungkan diri kepadanya. Beberapa perkara asasi yang perlu ada pada sebuah Jemaah Islam seperti berikut :

1. Tujuan menegakkan jemaah ialah kerana Allah dan memiliki segala ciri-ciri Rabbani, serta mencari mardhatillah. Jemaah jauh dari matlamat keduniaan seperti mencari kemasyhuran. Jemaah hendaklah juga jauh dari dorongan jahilyyah seperti Assabiyyah, batas-batas geografi atau kenegaraan, dan seumpamanya. Perkara seperti ini akan merosakkan amalannya dan membawanya ke arah kegagalan,
2. Jemaah menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan dan tidak tunduk di bawah kehendak orang tertentu, kerajaan atau apa sahaja sekiranya ia memberi kesan buruk kepada gerakan dakwahnya atau mempengaruhi mesej dakwahnya.
3. Jemaah Islam yang mempunyai ciri-ciri hizbullah, sebagaimana firman Allah bermaksud :

“Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di kalangankamu yang keluar dari agamanya maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah, yang merendah diri kepada orang-orang beriman dan yang bersikap kerasa terhadap orang-orang kafir yang berjihad pada jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela itu adalah kurnia Allah yang diberikan kepada sesiapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas kurniaNya lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Wali kamu hanyalah Allah rasulNya dan orang-orang yang beriman.”

Ringkasanya, jamaah itu mempunyai sifat-sifat berikut :-

o Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah
o Merendah diri kepada orang-orang beriman dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir
o Berjihad pada jalan Allah
o Tidak takut kepada celaan orang yang mencela
o Wala’ mereka hanyalah kepada Allah dan rasulNya
o Sifat kepimpinan golongan Islam itu adalah menunaikan ibadah kepada Allah s,w,t, kewajipan harta benda dan mematuhi semua perintah Allah
o Yakin kepada janji kemenangan daripada Allah

4. Jemaah dibangunkan atas tujuan menyeluruh dan bersepadu iaitu menegakkan agama Allah di bumi ini dengan mendirikan Daulah Islamiyyah. Methodologinya berdasarkan ajaran Rasulullah dan apa yang disyariatkan oleh Islam (ijmak atau qias). Jemaah tidak sepatutnya mengongkong dirinya dalam ‘perkara-perkara juzuk’ dalam Islam seperti ekonomi, politik, ibadah dan sebagainya.

5. Kefahaman jemaah pada Islam adalah syumul dan pendekatan dakwah yang digunakan juga bersifat menyeluruh(syamil), bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah dan bersih dari sebarang kesamaran, penyelewengan dan perbezaan pendapat yang boleh memecah-belahkan orang Islam.
6. Jemaah bersifat universal(alamiyah) dan tidak tertakluk pada batas negeri dan bangsa. Jemaah menekankan bahawa orang-orang Islam adalah umat yang satu (wahdatul ummah) dan sentiasa bergerak ke arah kesatuan. Dengan itu, jemaah ini berjuang untuk menegakkan Negara Islam Alamiyah dengan menggunakan Kaedah Sulbah, bukan Negara Islam Geografi sahaja.

7. Jemaah mengikut kaedah Rasulullah ketika mendirikan Negara Islam, berperingkat (marhalah), beransur-ansur (tadarruj), kejelasan risalah dakwah, kemampuan ahli, melaksanakan hikmah dan waspada dalam setiap langkah dan mengambil kira waqi’. Baginda mementingkan kemantapan aqidah, iman dan ibadah, mengutamakan kekuatan persaudaraaan dan penyatuan umat Islam, mengambil kira prinsip jihad dan ketenteraaan, tarbiyah dan lain-lain. Jemaah ini menekankan Kaedah Sulbah iaitu membina individu Islam, keluarga Islam,masyarakat Islam, negara Islam dan barulah Dunia Islam. Penggunaam kekuatan senjata sebelum aqidah, tarbiyah dan penyatuan umat Islam akan membawa perpecahan umat Islam dan kemudharatan besar. Sesungguhnya, pembinaan yang membesar secara tabii(Sulbah) itu bermula dari dasar (individu) dan bukan dari puncak(Negara).

8. Jemaah menjaga amalan dari mencari propaganda kerana ini boleh menghilangkan sifat ikhlas dan pahala. Setiap anggota mengutamakan diri untuk bekerja untuk Islam dan menghindarkan diri dari sebarang sifat mazmumah, perdebatan, prasangka, menabur fitnah dan ‘tajassus’ serta apa jua yang boleh menimbulkan perselisihan dan kurang daya produktif dalam berdakwah.

9. Jemaah bekerja dengan perancangan sempurna dan realistik. Tindakan yang diambil bukan secara spontan atau reaksi yang tidak dikaji terlebih dahulu kerana ini boleh mnegakibatkan natijah buruk.

10. Jemaah mengambil berat semua aspek pendidikan dan pekerjaan yang dikehendaki: aspek rohani, jasmani, mental dan ilmu. Dari segi politik, ia hendaklah melahirkan suara Islam dengan jalan kesedaran politik dan jauh sekali dari mengamalkan putar-belit kemelut parti sekular. Dari segi komunikasi, jemaah mementingkan peranan sebaran am, akhbar, penulisan serta apa jua sebaran dakwah serta menolak kekeliruan yang boleh timbul dari fitnah atau sesiapa sahaja.

11. Jemaah bercampur-gaul dengan semua orang dari segenap lapisan tidak kira bangsa, warna, kulit, bahasa ataupun pangkat. Mereka adalah ladang dakwah dan tapak semaian yang perlu disediakan terlebih dahulu sebelum mendirikan Negara Islam.

12. Jemaah mempunyai peraturan yang kemas serta tanzim tersusun yang menentukan tujuan kerja. Anggotanya terdiri daripada mereka yang telah ditarbiyah sepenuhnya dan berperibadi Islam serta tidak dicampuri anasir-anasir tidak sihat demi menjamin penerusan mesej dakwah yang dibawanya.

13. Konsep Syura diamalkan dalam setiap peringkat. Ahli digalakkan terus berbincang dan mengeluarkan pendapat serta kritikan membina kepada pimpinan (muhasabah). Konsep ketaaatan dan kepatuhan dalam perkara yang bukan maksiat sentiasa ditekankan

14. Sentiasa memeriksa tanggungjawab serta mengikuti isu-isu semasa yang dihadapi oleh umat Islam seluruh dunia dan sama-sama memberi sumbangan sekadar mampu. Sentiasa menyeru orang-orang Islam agar sama-sama memberi sumbangan bagi tujuan menghidupkan semangat perpaduan serta sama-sama merasa tanggungjawab terhadap apa yang berlaku pada umat Islam keseluruhannya

15. Jemaah ini sentiasa memikirkan langkah-langkah masa depan serta bergerak(muharriq) untuk menyediakan kemahiran dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, perundangan, dakwah, kesihatan, ketenteraan, sosial dan lain-lain lagi

16. Jemaah hendaklah mengambil kesempatan dalam setiap penerokaan baru samada dalam bidang pemikiran, pengalaman dakwah ataupun kajian sains selagi ia tidak menyalahi prinsip Islam.

MATLAMAT KHUSUS

 Melahirkan individu Muslim dan mengembalikan Islam yang tulen
 Membina keluarga Islam yang benar-benar memberi saham di dalam pembentukan individu Muslim dan masyarakat Muslim
 Membina masyarakat Islam yagn mencerminkan Islam kepada masyarakat yang belum menerima Islam
 Mendirikan Negara Islam
 Menyatukan semula Negara Islam yang berpecah-belah


MATLAMAT UMUM

 Mengembalikan manusia kepada pengabdian diri kepada Allah s.w.t
 Mempelopori kerja-kerja mal ma’ruf dan nahi mungkar
 Menyampaikan risalah Islam kepada manusia seluruhnya
 Menghapuskan firnah dan kekufuran dari berkuasa di muka bumi

KESIMPULAN

Sebagai jemaah yang membawa risalah, tugas dan tanggungjawab para nabi, maka semestinya mempunyai ciri-ciri utuh dan penuh rabbani kerana dengan ciri-ciri yang menepati rabbani sahajalah sebuah jemaah itu mendapat petunjuk dan bimbingan Ilahi, sesuai dari Allah, dengan cara yang ditentukan oleh Allah dan untuk Allah. Sebuah jemaah yang ingin mengecapi pertolongan Allah seperti firman di atas, perlulah terlebih dahulu diuji sehebat-hebatnya oleh Allah sebagaimana usaha yang dicurahkan mencapai tahap maksimum. Ujian yang ditimpakan oleh Allah sebagaimana terdapat di dalam ini digunakan perkataan ‘zalzala’ ynag membawa pengertian ujian yang amat besar. Perkataan ini jugalah yang digunakan untuk pengertian Qiamat. Inilah janji Allah samada cabarannya, begitu juga pertolongannya.

Sunday, September 13, 2009

Fikrah Perjuangan Islam

MUQADDIMAH

Fikrah perjuangan Islam merujuk kepada manhaj perjungan Islam sendiri.Perjuangan Islam adalah bermatlamat untuk menegakkan u’budiyah kepada Allah dan menolak taghut sepenuhnya. Firman Allah

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan: sembahlah Allah dan jauhi taghut)” (Al-Nahl : 36)

Manhaj perjuangan Islam pula merujuk kepada cirri-ciri Islam. Semua proses yang bermatlamat unutk menegakkan aqidah dan syari’at hendaklah mengikut manhaj yang mengandungi ciri-ciri yang tertentu dan terpenting dalam manhaj perjuangan Islam, seperti yang dinyatakan berikut :

CIRI-CIRI PERJUANGAN ISLAM

Rabbaniyyah Syumuliyah Inqilabiyyah Alamiyah

1) Rabbaniyyah (ketuhanan)

Rabbaniyyah adalah ciri utama Islam dan punca segala ciri seterusnya. Ini jelas kepada kita kerana Islam sendiri datang dari Allah yang bersifat Rab. Para du’at merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menjelaskan selagi du’at dalam manhaj Rabbani, mereka terus berada dalam pemeliharaaanNya;

“Dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhan, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami.” (At-Tsur : 48)

Manhaj Rabbani mampu melahirkan mukmin bersifat Rabbani dari segi iktikad, pemikiran , cita-cita, percakapan dan perbuatan. Bersifat rabbani bermaksud beriltizam kepada dasar-dasar perjuangan Islam sepenuhnya. Sumber Rabbani ini dijadikan asas pembentukan individu dan masyarakat.

2) Syumuliyah

Islam adalah lengkap dan sempurna, tidak terdapat padanya walaupun sedikit kekurangan ataupun ketidakseimbangan kerana agama ini diturunkan oleh Pencipta yang Maha Agung. Firman Allah s.w.t

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu Agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Aku redhai Islam itu Agama bagimu.” (Al_Maidah : 3)

Kesyumulan manhaj Islam dapt dilihat dari segi :

a) Dasar dan teras manhaj

Aqidah menjadi dasar perjuangan dalam menegakkan Islam. Firman Allah s.w.t

“Tidakkan kamu perhatikan bagaimana Allah telah memberi perumpamaan Kalimah Toyyibah seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya.”(Ibrahim : 24-25)

b) Pelaksanaan cara-cara(asaalib) untuk mencapai matlamat

Sirah Rasulullah dijadikan panduan, Baginda menyampaikan Islam secara sembunyi dan terbuka, secara ta’lim dan nasihat, mengadakan tahaaluf (pakatan kerjasama) dengan kabilah-kabilah bukan Islam dan perjanjian.Dari segi tempat, baginda menggunakan pelbagai wasail sepertin jamuan makan di rumah baginda, menggunakan institusi Bukut Safa’ dan memanfaaatkan perhimpunan haji setiap tahun.

Pada keseluruhannya, manhaj yang bersifat syumul ini adalah bertujuan unutk mencapai matlamat u’budiyyah melalui jalan-jalan yang luas dan syar’ie.

3. Inqilabiyah

Inqilabiyah menurut Harakah Islamiyah ialah melaksanakan perubahan dengan mencabut jahiliyah dari akar umbinya, meruntuhkannya dan menegakkan Islam di atas keruntuhan jahiliyyah. Harakah Islam perlu bersikap tajarrud iaitu membebaskan diri daripada prinsip lain selain Islam. Firman allah s.w.t

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh kamu yang nyata.: (Al-Baqarah : 208)

4) ‘Alamiyah

Islam merupakan dakwah ‘alamiyah merangkumi semua manusia di muka bumi ini, Daulah Islamiyah tidak akan tertegak jika Harakah Islamiyah di negara kita tidak mempunyai sifat ‘alamiyah dalam melaksanakan manhaj mereka samada dari sudut yang selaras, strategi yang menyeluruh, kesepaduan dalam bidang tarbiyah, kemahiran tenaga kerja dan seumpamanya.

PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM MANHAJ PERJUANGAN ISLAM

Dalam sirah Rasulullah s.a.w terdapat pelbagai bentuk tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai matlamat menegakkan Daulah Islaminyah. Berikut adalah beberapa prinsip umum dari perjuangan Rasulullah s.a.w:

a) Risalah dan jalan penyampaian yang jelas

Firman Allah s.w.t

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.”

(Al-Hijr : 94)

Sirah Rasulullaah membuktikan bahawa Rasulullah menyampaikan ajaran Islam secara langsung dan jelas menyatakan bahawa tiada tuhan melainkan Allah, jesteru , manhaj Harakah Islamiyyah mestilah berpegang kepada kejelasan risalah dari segi matlamat, kandungan dan cara penyampaian.

b) Bergerak mengikut kemampuan

Harakah Islamiyyah hendaklah bergerak mengikut kadar kemampuan tanzim, kepimpinannya, para pendokong dan masyarakat keseluruhannya. Kekuatan dan persediaan yang mantap dan bersungguh-sungguh perlu dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi tuntuan Al-Quran:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa sahaja yang kamu senggupi dan kuda-kuda yang ditambat (dengan persiapan itu) kamu akan menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang lain selain mereka yang kamu tidak ketahui.: (Al-Anfal : 60)

c) Melaksanakan Hazar (waspada)

Kaedah ini berdasarkan firman Allah s.w.t

“Wahai orang-orang yang beriman , ambillah langkah-langkah kewaspadaanmu dan majulah berkelompok atau majulah beramai-ramai.” (An-Nisa’ : 71)

d) Menimbang kemaslahatan dakwah demi memenuhi tuntutan syariat

Para ulama’ usul telah menta’rifkan tujuan umum penetapan hukum-hukum syariat sebagai berikut:

Maksud umum daripada syara’ dalam menetapkan hukum-hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memelihara perkara yang dhoruriyat(tidak boleh tidak) bagi mereka dan menyempurnakan perkara haajiyat(keperluan) dan tahsiniyat(kebaikan) bagi mereka,”

Berpandukan kepada maksud umum syari;at Islam ini, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh Harakah Islamiyyah hendaklah menetapi dua prinsip khusus iaitu menolak kemudharatan dan menghilangkan kesempitan. Untuk menepati prinsip-prinsip di atas, Harakah islamiyyah hendaklah melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar dalam masyarakt dengan menekankan dua faktor penting :

· Hikmah dalam tindakan

· Mengambil kira waqi’

Penutup

Demikianlah cirri-ciri dan prinsip-prinsip umum manhaj perjuangan Islam yang disandarkan kepada tuntutan syara’ dan hendaklah dilihat secara keseluruhan oleh Harakah Islamiyyah untuk mencapai matlamat dan keredhaan Allah s.w.t.


dipetik dari Al-Fadhil Ustaz Yahya Uthman Al-Hajj Nilam Puri

Friday, September 11, 2009

Tasawwur Tarbiah IslamiahMUQADDIMAH

Firman Allah s.w.t.. yang bermaksud

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keuntungan” (Al-Maidah : 35 )

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan manusia mencari segala jalan yang boleh mendekatkan diri kepadaNya dan berusaha mendapatkan keredhaanNya. Atas dasar memenuhi tuntutan inilah kefahaman tarbiyah ditegakkan. Tarbiyah merupakan segala usaha yang dilakukan kearah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah . Jesteru , ia melibatkan segala usaha melibatkan pendidikan , pengalaman, penglibatan dalam perjuangan Islam, kesan persekitaran dan factor lain yang boleh mentaqarrubkan diri kita kepada Allah.

Allah telah menggariskan dasar-dasar pentarbiyahan serta serta uslubnya yang pelbagai dalam Al-Quran. Rasulullah pula telah melaksanakan dasar-dasar pentarbiyahan ini dengan begitu berkesan . Dari pentarbiyahan tersebut baginda telah berjaya melahirkan generasi yang benar-benar menghayati Islam serta sanggup memberikan seluruh kehidupan mereka untuk perjuangan Islam.

MATLAMAT TARBIYYAH ISLAMIYYAH

Melahirkan Umat Muttaqin Yang Mempunyai Ta’alluq Billah Yang Kuat
Ini bermaksud tarbiyah Islamiyah bertujuan melhirkan satu generasi para du’at yang bertaqwa dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas perjuangan Islam. Taaluq billah bermaksud tarbiah Islamiyyah bermatlamat melahirkan para mukmin yang hidup dan matinya, ibadah dan pengorbanannya untuk Allah.

Melahirkan Insan Muttaqin Yang Menyerahkan Diri Sepenuhnya Kepada Allah
Tarbiyah Islamiyah adalah program melahirkan insane muttaqin yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mereka adalah golongan manusia yang benar-benar cintakan Allah dan berlumba mendapatkan keampunan dan syurgaNya. Mereka juga benci dan takut dilemparkan oleh Allah ke neraka Jahannam.

Melahirkan Para Mukmin Yang Menghayati Perjuangan
Mukmin yang menghayati perjuangan ialah orang-orang yang perasaan, percakapan dan tindakan mereka telah dikuasai oleh kesungguhan terhadap perjuangan. Firman Allah yang bermaksud :
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar . “ (Al-Hujurat : 15)

ELEMEN PENTING TARBIYYAH ISLAMIYYAH

1. Tauhidullah ( mengesakan Allah)
Ini mendorong tindakan bersifat tajarrud iaitu bersih dari sebarang ideology dan pengaruh mana-mana pihak. Ia juga berupaya menentukan unsure jahiliyyah dan menegakkan Islam atas keruntuhannya.

2. Nubuwwah ( berlandaskan apa yang dibawa oleh para Nabi )
Ia membezakannya dengan tarbiyah Jahiliyyah yang berlandaskan aqal semata-mata.

3. Al-Hasyr wal Jaza’ ( Hari manusia dikumpulkan dan diberi pembalasan )
Tarbiyah Islamiyyah tidak meletakkan dunia sebagai matlamat akhir tetapi ia tidak memutuskan rantaian dunia dan akhirat.

RUANG LINGKUP TARBIYYAH

1. Tarbiyyah Aqliyah

Mendidik dan mengajar ahli supaya boleh berfikir dan merancang untuk keperluan gerakan
Tuntutan kepada ahli :

a) melatih akal supaya boleh berfikir dan merancang untuk keperluan gerakan
b) menghindarkan diri dari budaya taqlid daripada orang lain atau orang terdahulu
c) mendidik akal mengkaji sumber-sumber syariah dan melatih diri mengaplikasikannya berdasarkan keperluan dan kesesuaian semasa
d) berlatih mendengar dan meraikan pandangan ahli, mempertimbangkan pandangan tersebut berlandaskan asas Islam.
e) Sentiasa menjadikan sumber asas Islam sebagai makanan akal.
f) Berlatih untuk mengembangkan pemikiran ( pemikiran terbuka )

2. Tarbiyah Khuluqiyah (tingkah laku )

Akhlak itu meliputi seluruh sudut kehidupan. Ia meliputi kawalan nafsu, benar dalam percakapan, ihsan dalam amalan, amanah dalam muamalat, berani dalam memberi pandangan, adil dalam menghukum, berazam untuk kebaikan dan sebagainya. Terdapat beberapa elemen penting dalam tarbiyah Khuluqiyah yang harus diaplikasi oleh setiap ahli:

Sabar : sabar dengan apa jua keadaan tanpa cenderung kepada mana-mana sikap manusia (lihat surah Al-Imran: 200)
Thabat (tetap pendirian ) : Istiqamah dan iltizam dengan perjuangan. Perlu jadikan baginda sebagai uswah hasanah.
Amal ( berwawasan ) : mempunyai azam untuk menaikkan Islam dan memberi pengharapan terhadap kejayaannya, tidak berputus asa dalam perjuangan Islam.
Mencurahkan tenaga : Gigih dan berusaha dalam menegakkan jemaah. Tidak kedekut dalam menyumbangakan masa, harta, kebahagiaan keluarga hatta dirinya sendiri untuk jalan dakwah.

3. Tarbiyah Jihad

Tarbiyah jihad merangkumi iman, akhlak, ruh , usaha bersama kawalan dan latihan dan tindakan. Menanam ruh jihad termasuklah jihad nafsu, harta, jiwa dan masa. Oleh itu tarbiyyah jihad mencakupi

v Kefahaman
v Akhlak
v Iman
v Persediaan ruh
v Persediaan mental
v Persediaan jasad
v Persediaan keperluan ( instrument )

Kesimpulannya, tarbiyah jihad memerlukan kefahaman dan amal daripada asas-asas tarbiyah yang lain kerana tarbiyah jihad adalah praktikal kepda tarbiyah-tarbiyah yang lain.

4. Tarbiyah Ijtima’ie

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman , rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan kamu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu beruntung. Dan berjuanglah (di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenarnya.”

Perkara yang perlu dilaksanakan oleh ahli jemaah ialah :

Sebagai perubah masyarakat
Membuat pemusatan untuk memberi khidmat dalam apa jua cara sekalipun, samada memberikan ta’lim, latihan dan rawatan dalam penjagaan masyarakat kepada penunjuk agama.
Memberikan komitmen yang penuh kepada gerakan Islam dalam menjalani kerja-kerja dakwah dan mahir dalam merancang strategi dakwah.
5. Tarbiyah Fizikal
Tarbiyah ini membawa matlamat :

Kesihatan fizikal dan menyelamatkannya dari penyakit.
Kekuatan anggota fizikal dan boleh berfungsi bila-bila masa.
Menjana kekuatan fizikal dengan mempelbagaikan medan perjuangan.

6. Tarbiyah Siasah

Tarbiyah siasah memberi perhatian kepada pembentukan bangsa daripada pengabdian kepada ideology kepada ketaatan kepada Allah s.w.t. Ia menitikberatkan perkara hokum, peraturan daulah , hubungan kerajaan dengan musuh , kaitan antara muslim dan non-muslim dan seumpamanya. Jesteru gabungan antara tarbiyah siasah dan tarbiyah agama perlu dibina agar tidak berlaku pemisahan. Maka harus keatas ahli untuk :

Kuatkan kesedaran dan sensitiviti dalam membebaskan bumi Islam daripada kuasa kafir dan munafik.
Mengumpulkan sebanyak mungkin kemahiran dan skill pembinaan siasah Islamiyyah.
Menjalin hubungan baik dengan pemerintah serta non-muslim yang lain menampilkan asas agama secara praktikal.
Merancang tindakan dan aktiviti selaras dengan kehendak syariat.
Memberikan pengisian ringkas tentang kesyumulan Islam dalam program siasah.

TARBIYAH DALAM HARAKAH ISLAMIYYAH

Harakah Islamiyyah perlu menekankan aspek tarbiyah kerana tarbiyah merupakan perkara asas paling utama dan tulang belakang bagi sesebuah harakah Islamiyyah. Sesebuah Harakah Islamiyyah seharusnya mewujudkan unsure-unsur yang mampu melhirkan ahli jemaah yang mempunyai sifat-sifat berikut:

Berkebolehan memimpin, membimbing dan mentarbiyah ummah.

Berkemampuan untuk menyampaikan dan mempertahankan fikrah Islam yang didokong oleh Harakah Islamiyyah.

Kritikal dan tidak menjadi pengikut semata-mata

Mempunyai pandangan yang mendalam terhadap waqi’.

Berpandangan jauh

Menghayati tuntutan amal jama’ie.UNSUR-UNSUR TARBIYYAH ISLAMIYYAH HARAKIYYAH

Manhaj tarbiyah merupakan perencanaan yang digunakan sesuatau harakah untuk dalam proses pentarbiyyahan ahlinya. Manhaj itu perlu merangkumi unsure-unsur berikut:

1. Marhalah Tarbiyyah

Hasan al-Banna sebagai pembawa tajdid dalam gerakan Islam menggariskan tiga marhalah tarbiyyah:
a) Marhalah Ta’arif : satu tahap pembersihan aqidah.
b) Marhalah Takwin : proses pembentukan rijal ad-da’wah.
c) Marhalah Tanfiz : memastikan ahli yang ditarbiyyah berkualiti dari sudut praktikalnya.

2. Tarbiyyah melalui murabbi

Peranan murabbi perlu untuk membimbing dan memerhatikan peningkatan ilmu dan kefahaman, pembentukan syakhsiyyah serta penerusan amal yang diredhai Allah.

3. Tadrij

Kaedah ini perlu dilaksanakan dalam tarbiyyah. Kemampuan menentukan tahap penekanan tarbiyyah ahli harakah perlu dimiliki oleh murabbi berdasarkan kawalan di setiap marhalah. Tidak semua ahli disamakan pengisian tarbiyyah sebaliknya berdasarkan pencapaian mereka pada setiap marhalah.

4. Tawazun

Keseimbangan tarbiyyah antara jasadiyyah dengan ruhiyyahamat perlu untuk mengelakkan terjadinya ahli yang terlalu memberi tumpuan kepada aspek tertentu sahaja.

KESIMPULAN
Kelemahan tarbiyyah menyebabkan kelemahan ummah. Sebuah harakah yang lemah menggambarkan kekuatan tarbiyyahnya.

Aqidah Muslim

MUQADDIMAH

Kisah keimanan ashabul Kahfi dan Ashabul Ukhdud adalah antara tauladan yang wajar diamati ketika membincangkan soal aqidah,tauhid,shahadah dan hal-hal yang berkaitan.

“Ashabul Kahfi adalah segolongan pemuda yang beriman dengan Allah. Mereka berpegang dengan aqidah yang betul bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah. Iltizam dan kuatnya pegangan mereka terbukti apabila mereka dihadapkan kepada raja mereka yang zalim. Demi mempertahankan aqidah suci ini, mereka terpaksa menyembunyikan diri mereka di dalam gua . Lari bukan kerana takut , tetapi lari demi aqidah yang ingin dipertahankan.”

“Kisah Ashabul Ukhdud pula menceritakan tentang segolongan pembesar negeri yang kejam terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka menggali parit dan menyalakan api hingga seluruh parit marak dengan api. Mereka melakukan pembunuhan kejam terhadap orang-orang yang beriman dengan mencampakkan mereka kedalam api dan menyaksikan pembunuhan itu dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Orang-orang beriman yang dibakar itu tidak melakukan apa-apa dosa kepada mereka kecuali beriman dengan Allah.”

MAKSUD AQIDAH DARI SUDUT BAHASA DAN ISTILAH

Dari sudut bahasa berasal dari masdar bermaksud ikatan atau simpulan. Diumpamakan ; tali yang ada ikatan atau simpulan memudahkan tangan berpaut. Manakal bagi haiwan , ia ibarat kandang atau tali yang mengawal kehidupan haiwanagar hidup dalam keadaan aman. Haiwan yang buas atau jinak tanpa ikatan , pasti akan menimbulkan masalah kepada manusia. Begitu juga dengan hidup manusia, ia memerlukan ikatan yang dapat menjamin keharmonian manusia di dunia dan akhirat.

Dari segi istilah, ia bermaksud keimanan yang teguh dalam jiwa hingga tidak mungkin terurai . Ia juga bermaksud percaya sungguh-sungguh dan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan melaksanakannya dalam kehidupan. Wahyu pertama diturunkan (Al-A’laq) menjelaskan aqidah yang sempurna.

KONSEP TAUHID

Asas kepada Aqidah ialah tauhid kepada Allah. Tauhid dalam Islam ialah inti dari Islam itu sendiri.

Tauhid dari segi bahasa: Mengesakan Allah.
Dari segi istilah : Beriktikad dan percaya Allah Tuhan yang Esa dan tiada sekutu baginya.

Secara ringkas : Orang yang mentauhidkan Allah ialah orang yang meyakini bahawa Allah adalah satu-satunya yang mencipta alam dan mempunyai sifat-sifat dannama-nama yang maha sempurna dan Dia sahaja yang layak disembah. Firman Allah yang bermaksud :

“Katakanlah, Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan tempat bergantung segala sesuatu . Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun yang setara dengannya.” (Al-Ikhlas : 1-4)

Tauhid terbahagi kepada tiga bahagian :

1. Tauhid Rububiyyah

Beriktikad bahawa Allah adalah tuhan langit dan bumi serta meyakiniNya sebagai Tuhan pencipta makhluk dan alam. Dia tidak mempunyai sebarang sekutu . Dia juga Pemilik segala urusan dan alam seluruhnya, pemberi rezeki kepada seluruh makhluk yang hidup serta mentadbir alam . Kepercayaan ini dimiliki oleh semua manusia yang beragama atau tidak.

2. Tauhid Uuhiyyah

Meyakini bahawa hanya allah sahja yang berhak kita perhambakan diri dengan seluruh jiwa dan raga(rohani dan jasmani). Firman Allah yang bermaksud:

“Perhambakan diri kamu kepada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan (kematian)”

Beriman kepada Tauhid Uluhiyyah bermakna menolak segala selain Allah dan mengakui serta menghayati sepenuhnya kalimah La ilaha illallah.

Keselarasan kedua-dua tauhid di atas amat penting untuk memastikan keimanan yang sejati terhadap Allah . Ini kerana Tauhid rububiyyah merupakan keyakinan yang bulat dalam bentuk pengakuan bahawa allah adalah sumber cipta. Sedangkan Tauhid Uluhiyyah pula adalah satu pengakuan bahawa yang wajib disembah hanyalah Allah, tidak ada yang boleh disembah dan dipatuhi selainNya.

3. Tauhid Asma’ Wa As-Sifat

Mengesakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan maksud bahawa allah mempunyai sifat-sifat khusus yang maha mulia dan suci daripada sebarang bentuk kekurangan.

Keyakinan kepda ketiga-tiga tauhid ini memerlukan kepada pengisytiharaan yang merupakan prasyarat utama bagi memastikan seseorang itu benar-benar Islam. Pengisytiharaan itu disebut sebgai Shahadah

KONSEP SHAHADAH

Pengertian Shahadah
Shahadah bermaksud pengetahuan, penerangan , perkhabaran dan pernyataan. Kalimah Shahadah mengandungi pengertian ikrar, iktiraf dan iktikad iaitu pengakuan , pengiktirafan dan kepercayaan. Seseorang yang bershahadah mempercayai kebenaran apa yang dikhabarkannya. Dengan kata lain, dalam La Ilaha Illallah terdapat penafian dan penegasan atau ithbat. Yang dinafikan itu ialah tiap-tiap sesuatu daripada hakikat ketuhanan atau kedudukan sebagai Tuhan selain Allah. Kalimah pula megihtbatkan hakikat ketuhanan Tuhan yang Maha Esa lagi Tunggal iaitu allah.

Syahadatain merupakan pintu masuk Islam dan asas penting tegaknya Islam. Islam tidak tertegak jika dilaksanakan rukunya yang empat; dan segalarukun itu tidak tertegak jika tidak sempurna Syahadatain bahkan tidak ada Islam sebelum ada Syahadatain. Syahadatain adalah jiwa bagi Islam seumpama nyawa sebagai nadi kepada badan. Setiap anggota badan manusia tidak berperanan sebagai manusia hidup tanpa nyawa. Begitulah kalimah Syahadatain merupakan nyawa bagi setiap bahagian Islam. Amalan atau ibarat orang Islam yang tidak keranaNya ibarat menanam benih yang mati. Oleh itu amalan kebajikan orang kafir tiada harga di sisi allah kerana ia dianggap bangkai. Orang Islam yang amalannya soleh kerana kebajikannya banyak, sekiranya tiada roh Syahadatain adalah tidak diterima oleh Allah.

Mengucap Syahadatain adalah menjadi syarat dilakukan hokum dunia berhubung dengan seseorang Muslim seperti kehakiman , berimamkan solat, disembahyangkan bila mati juga ditanam di perkuburan Islam selama seseorang itu tidak melalkukan perkara-perkara membatalkan imin.
Seseorang yang melafazkan Syahadatain kerana uzur seperti bisu atau mati setelah beriman tetapi tidak sempat mengucapkan Syahadatain maka dia adalah mukmin. Orang yang mampu dan mempunyai masa mengucapkannya tetapi enggan dan keengganannya itu kerana ingkar , maka dia kafir. Soal hatinya bukan urusan kita, kalau hatinya membenarkan Islam dan segala hukumnya, maka mengikut Qaul Rajeh, dia beriman di sisi Allah dan tidak boleh dilakukan muamalah Ke atasnya sebagai Muslim kerana tidak diketahui imannya. Sesungguhnya apa yang disebut diatas ialah kepda orang-orang yang mahu menganut Islam. Orang yang dilahirkan Islam , ia dianggap Muslim selagimana tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman.

Pengertian Ilah

Perkataan Ilah membawa beberapa pengertian yang saling melengkapi iaitu:

Ilah sebagai tempat tumpuan dan matlamat pengabdian

Ilah sebagai tempat perlindungan

Pengertian Ilah Ilah sebagai tumpuan kecintaan

Ilah sebagai pemberi rezeki

Ilah sebagai sumber perundanganTuntutan Shahadah

Apabila seseorang insane telah mengucapkan Syahadatain maka tertanggunglah ke atas pundaknya beberapa tanggungjawab sebagai membuktikan ikrar penyaksiannya terhadap ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad s.a.w. Disimpulkan bahawa tuntutan Syahadatain ialah mengikuti segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya ( Imtithalu Awamirihi Wajtinabu Nawahiih). Ditampilkan juga di bawah tuntutan –tuntrutan lain yang perlu dilaksanakan oleh seseorang Muslim sebagai bukti keimanannya.

Melaksanakan semua Rukun Islam.
Berintima’ (menggabungkan) diri dengan Islam dari sudut aqidah , akhlak, keluarga dan ibadah.
Berintima’ kepada jamaah Islam.
Menegakkan pemerintahan Islam (daulah Islam) yang mendaulatkan hukum syarak.
Melaksanakan Al-Amr bil Ma’ruf Wan Nahyu Anil Munkar
Berusaha membentuk khilafah Islamiyyah.

20 Perkara Yang Membatalkan Shahadah

1. Bertawakkal dan bergantung kepada selain daripada Allah.
2. Mengingkari nikmat kurniaan Allah.
3. Bekerja dan beramal kerana selain daripada Allah..
4. Mencipta undang-undang sendiri di luar kehendak dan ketentuan Allah s.w.t..
5. Taat kepada selain daripada Allah kecuali kepada sesiapa yang diperintahkan supaya taat kepadanya.
6. Menjalankan hukuman selain dari hukum Allah.
7. Benci dan menentang salah satu dari ajaran Islam atau keseluruhannya.
8. Mencintai dunia mengatasi akhirat.
9. Menghina al-quran dan As-Sunnah dan ulama’ yang menegakkannya atau mempersendakan hokum allah atau syi’ar Islam.
10. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya.
11. Tidak beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau hukum yang bersumber dengannya.
12. Melantik orang kafir dan munafik menjadi pemimpin serta tidak menyintai orang mukmin.
13. Tidak beradab dalam pergaulan dengan Rasulullah s.a.w.
14. Susah untuk tegakkan Islam dan mudah untuk menegakkan syirik.
15. Menyatakan terdapatnya pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran yang zahir dan isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut.
16. Tidak mengetahui tentang makrifat Allah, serta ingkar sifat-sifat ketuhanan dan nama-namaNya.
17. Menafikan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. dan ajarannya serta menghina sifat-sifat mulia baginya atau tidak mengiktiqadkan baginda sebagai role model.
18. Mengkafirkan orang mukmin serta tidak mengkafirkan orang yang jelas kafirnya dan tidak menghalalkan perang ke atas mereka.
19. Melakukan upacara ibadah yang lain daripada Islam.
20. Mengerjakan ibadah bukan kerana Allah s.w.t.

KESIMPULAN

Sesiapa yang berpegang kepada aqidah dan membentuk kehidupannya menurut tuntutan-tuntutannya, maka akan selamatlah hidupnya di dunia dan akhirat.